Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

              OZNAM: Koniec  školského roka 2017 v školskej jedálni Trebišovská 10, Košice         Prihlasovanie a odhlasovanie obedov. Č.t 6424311  / pokyny pre stravníkov ŠJ www.sjke.sk /   Z dôvodu koncoročnej uzávierky Vám oznamujeme , že posledné 2 dni v tomto školskom roku t.j. 29.6.2017 / štvrtok / a 30.6. 2017/ piatok / je možné stravu odhlásiť iba do 28.6.2017/ streda / do 14.00 hod.!!!   Posledný deň odovzdávania vysvedčenia  sa obedy budú podávať skôr, a to od 10,00 hod.   Ak niekto prestupuje na inú školu prosím prihlásiť sa u vedúcej ŠJ kôli vráteniu preplatku !!!     OZNAM: Začiatok školského  roka 2017/2018 - prihlasovanie na stravu   Onamujeme všetkým stravníkom, že prvý deň nástupu do školy sa nevarí !!! Začiatok podávania obedov je od 5.9.2017 Na stravu sa môžete prihlasovať skôr , aby ste sa vyhli zbytočne dlhým radám na začiatku roka a to od 14.8.2017 - 31.8.2017 v čase od 8.00-13.00 h.   Každý stravník obdrží prihlášku na nový školský rok , ktorú obratom vyplnenú vráti do školskej jedálne. Bez prihlášky a čipu nieje možné  stravovať sa v našej školskej jedálni.   Cena čipu : 2,00 € Čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka.       Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin a  tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2017 /2018     kolektív školskej jedálne                                                                                              Riaditeľka ŠJ Monika Lučaiová          
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 800 na svojom XXII. rokovaní dňa 16. 12. 2013 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 : O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Príspevok na jedno jedlo, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je :    
Zmena VZN č. 103 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 120 na svojom VI. rokovaní dňa 19. septembra 2011 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo:
Odhlásiť sa z obedov v prípade neprítomnosti je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné odhlásiť sa do 8 hodiny ráno. Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti osobne, telefonicky alebo e-mailom a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať.    
ŠJ Trebišovská oznamuje všetkým svojim stravníkom, že odber stravy prebieha pomocou čipového systému, ktorý ale neslúži ako elektronická peňaženka. Čip si musí každý stravník zakúpiť a následne po úhrade stravného mu bude odblokovaný. Hodnota jedného čipu je 2,00 € , čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka. Pri strate čipu je potrebné si zakúpiť nový, cena ostáva 2,00 €.

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.