Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Úhrada stravného

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 : O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Príspevok na jedno jedlo, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je :    

Stravníci od 6-11 rokov – I. stupeň                            1,01 €
Stravníci od 11-15 rokov – II. stupeň                         1,09 €
Stravníci od 15-18/19 rokov                                       1,19 €

PRÍSPEVOK SA UHRÁDZA DO 5. DŇA PRÍSLUŠNÉHO KALENDÁRNEHO MESIACA !

Platby môžete realizovať následovne :

1./ Trvalým príkazom – odporúčaná výška zálohy na jeden mesiac pre ročníky :
1-4 20×1,01 €                     21,21 €
5-9 20×1,09 €                     22,89 €
Gymnázium 20×1,19 €     24,99 €

Číslo účtu ŠJ : SK43 5600 0000 0005 0466 8004, príkaz odporúčame zadať k 15. dňu v mesiaci, do správy pre prijímateľa uviesť meno a triedu stravníka. Čip bude každý mesiac automaticky odblokovaný.

2./ Internet bankingom – sumu za konkrétny mesiac uhrádzať vždy do 5. dňa v mesiaci, uvádzať meno a triedu stravníka a po uhradení sa preukázať dokladom o uhradení, následne bude čip odblokovaný.

3./ Poštovou pokážkou – sumu na PP uhradiť vždy do 5. dňa v mesiaci a po uhradení je potrebné sa preukázať ústrižkom o úhrade, následne bude čip odblokovaný.

V našej školskej jedálni funguje odber stravy formou čipového systému, každý stravník je povinný pri prihlásení sa na stravu si čip zakúpiť. Hodnota čipu je 2,00 €, následne sa čip stáva majetkom žiaka. Taktiež pri strate, alebo znehodnotení čipu je potrebné si zakúpiť nový čip.

 

Posledná úprava Utorok, 02 August 2016 07:55

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.