Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Oznam o zmene VZN

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 800 na svojom XXII. rokovaní dňa 16. 12. 2013 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje

 

Článok I

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice  č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach) prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 120/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 330/2012 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 641/2013 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

  1. V § 17 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Na režijné náklady na jedno hlavné jedlo prispieva zamestnanec školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice alebo iná fyzická osoba sumou 1,20 €1ea).

 

(5) Poskytovanie služieb školskej jedálne iným fyzickým osobám je obmedzené kapacitou školskej jedálne uvedenou v prevádzkovom poriadku príslušnej školskej jedálne.“.

 

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ea znie:

1ea)   § 140 ods. 3 a 10 a § 141 ods. 3 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

 

Článok II

Splnomocňujúce ustanovenie

 

Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach) prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 120/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 330/2012, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 641/2013 a tohto uznesenia.

 

Článok III

Účinnosť

 

Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

 

 

 

 

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

primátor mesta Košice

 

Posledná úprava Utorok, 07 Január 2014 11:27

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.